herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Dopisanie do spisu wyborców Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Agroturystyka, imprezy masowe
Wpis do rejestru wyborców Gminy Manowo. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Agroturystyka, imprezy masowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Koncesje alkoholowe
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Gospodarka komunalna
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowodów osobistych