herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Wymagane dokumenty

 1.  Dokument w wordzieDruk do pobraniaDokument w pdfOpłaty skarbowe.
 2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Osoba do kontaktu
PodInspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, pok. nr 17, tel. 94 318 32 70, 502 339 402 , e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635)

 1. od wypisu:
  1. do 5 stron          -  30 zł
  2. powyżej 5 stron  - 50 zł
 2. od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -   20 zł
  2. nie więcej niż - 200 zł

         Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez  organ  administracji rządowej lub samorządowej.

Termin i sposób załatwienia

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.15 – 15.15

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2016 r. poz. 778

- Ustawa o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147