herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Agroturystyka, imprezy masowe

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (druk do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16) złożony nie później niż na 30  dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

2. Załączniki do wniosku określone w art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Załaczniki do pobrania:

Dokument w wordzieWniosek o udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Gminy Manowo

Dokument w pdfWykaz załączników do wniosku o zezwolenie na organizację imprezy masowej

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. kultury, turystyki i zdrowia.

Osoba do kontaktu

Inspektor ds. kultury, turystyki i zdrowia - parter, pokój numer 1 - tel. 94 318 31 41, e-mail: kultura@manowo.pl 

Opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

 Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]"

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -  Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji co najmniej  7 dni od przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzianch pracy urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - zmiana na Dz.U. z 2015 r. poz. 2139.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zmiana na Dz.U. z 2016 r. poz. 23.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - zmiana na Dz.U. z 2016 r. poz. 1827.

Tryb odwoławczy

Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.