herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wpis do rejestru wyborców Gminy Manowo.

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców dla:

  1.  wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  2.  wyborcy nigdzie niezamieszkałego stale przebywającego na terenie gminy,
  3.  wyborcy stale zamieszkałego na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.

Druk do pobrania w pok. nr 8C lub na stronie internetowej: www.bip.manowo.pl

 Załączniki do karty usług:
 - Dokument w wordzieWniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.
 - Dokument w wordzieDeklaracja wyborcy

Wniosek i deklarację wyborcy można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl

 

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Markiewicz - Inspektor, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Angelika Lipke-Jędrzejewska – Główny Specjalista

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców bądź o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje się, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo - Ewidencja Ludności, parter pokój nr 8C.

Godziny przyjęć klientów: 7.15-15.00 ( pn.-pt.)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy ( tj. Dz.U.2018 r., poz.754),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz.U. z 2011 r., poz. 941).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze podawczym.