herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

1) Wniosek „ Dokument w pdfZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” - wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas zgłaszania wyjazdu poza granice

2) do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

Opłaty

17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo płatne na konto Urzędu Gminy Manowo na nr konta bankowego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001”

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia następuje niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy:
Zarejestrowanie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo - Ewidencja Ludności, parter pokój nr 8C.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2017 r. poz.657).
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2016. poz. 1827 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2411 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Obywatel polski może dokonać zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej w formie pisemnej w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu.

2. W formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
         
3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polski dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika.