herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Najem lokalu mieszkalnego (socjalnego)

Mieszkania

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Inspektor do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. Podanie rozpatruje powołana przez Wójta Gminy Komisja Mieszkaniowa, listę przydziału zatwierdza Wójt Gminy. Umowy z lokatorami zawiera Wójt (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733).
2. Dokument w pdfUchwała Nr XXXI/222/2009 Rady Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Manowo oraz niektórych elementów polityki czynszowej oraz kryterium wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.