Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Manowo

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.


Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Główny specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl


Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie Art. 2 ust.1 pkt 1, lit "h" Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).


Termin i sposób załatwienia

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
 3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
 4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).