herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (Dokument w wordziew związku z nabyciem lub zbyciem nieruchomości, Dokument w wordziew związku z nabyciem spadku),
- dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.
Osoba do kontaktu
Główny specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.
Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

Art. 77 do art. 81 oraz art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).