herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Użyczenie nieruchomości

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Główny specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

  1.  Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
  2.  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
  3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
  4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat - urzędu, pokój nr 2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.