herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości -  druk do pobrania, druk do pobrania.
2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .
5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Inspektor do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

1. Art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998 r. Nr 25, poz. 130 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.