herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Manowo w drodze bezprzetargowej

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny Dokument w wordziewniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Główny specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Termin i sposób załatwienia

  1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
  2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości w formie opinii właściwych Komisji Rady Gminy Manowo. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
  3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
  4. Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
  5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

Dział II : rozdział 1, rozdział 3 art. 32 i art. 34 oraz rozdział 4 art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dotyczy:

  1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
  2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
  3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
  4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
  5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.