herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Ogólne sprawy urzędowe

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek, a także załączniki w formie dokumentów (w przypadku skarg - wskazujące na błędy i zaniedbania).

Komórka organizacyjna

Sekretariat urzędu - pokój nr 2, poniedziałek - piątek w godz. 7.15 - 15.15, tel. 94 318 32 20, e-mail: urzad@manowo.pl.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

• Termin 7–dniowy – gdy skarga lub wniosek nie dotyczy Urzędu Wojewódzkiego (przesłanie do właściwego organu lub zwrot skargi ze wskazaniem organu do jego rozpatrzenia - art. 231 kpa),

• Termin jednego miesiąca – gdy prowadzone jest postępowanie skargowe – czas na zakończenie postępowania określa art. 237 § l kpa.

• W przypadku, gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego termin na rozpatrzenie skargi lub wniosku wynosi 14 dni - art. 237 §2 kpa.

• W przypadku niemożności załatwienia skargi w terminie informuje się skarżącego o przyczynach niedotrzymania terminu i określa się nowy termin zakończenia sprawy - art. 36 kpa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Niniejsza usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia.

Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych. Postępowanie organów administracji publicznej w sprawie skarg i wniosków normuje Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa).

Zgodnie z art. 227 Kpa ze skargą mamy do czynienia wtedy, gdy występuje niezadowolenie z działalności organów administracji publicznej, organizacji społecznych (realizujących zadania zlecone z zakresu administracji) lub z działań ich pracowników. Skarżyć można się również na naruszenie praworządności lub interesu prawnego, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze.

Z kolei skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa warunki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek.