herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty

Dokument w wordzie Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawca jest władającym nieruchomością - w formie podania lub druku wniosku opracowanego przez Urząd Gminy Manowo.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością, oraz rysunek/mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 18, tel.:  94 318 32 21, e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. Jednak w przypadku zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, zezwolenie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.
 

Podstawa prawna

Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.22 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

a) w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela;

b) podanie na wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy;

c) w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Manowie.