herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
  • Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
  • Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych.
  • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko ds. kultury, turystyki i zdrowia.

Osoba do kontaktu

Podinspektor ds. kultury, turystyki i zdrowia - parter, pokój numer 1 - tel. 94 318 31 41, e-mail: kultura@manowo.pl 

Opłaty

Brak opłaty.

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej.

3. Od momentu wydania zezwolenia placówka będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

4. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

Art. 19 ustawy z  dnia 9  czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wójta dotyczącej wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie.