herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Podatek od środków transportu

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć  Dokument w pdf deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1   wraz z Dokument w pdf załacznikiem do deklarcji DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

3. Decyzje o czasowym wyrejestrowaniu i zarejestrowaniu pojazdu.

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat lokalnych , I piętro, pokój nr 12, tel.: 94 318 25 27, e-mail: podatki@manowo.pl

Opłaty

Wpłaty można dokonywać na konto: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 12 .

Podstawa prawna

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami).

 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)
2. Uchwała Dokument w pdfUchwała Nr XXXII/252/20167 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Manowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Brak.

Dodatkowe informacje, uwagi

A.  Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek
B.  Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
      - Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
     - Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG
C.  Podatek od środków transportowych można umorzyć.
      - Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
     - Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
D.  W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E.  Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.