herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach:

1.Osoby fizyczne - informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI:

Dokument w pdf IR-1ZIR-1ZIR-2ZIR-3

 

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat lokalnych , I piętro, pokój nr 12, tel.: 94 318 25 27, email: podatki@manowo.pl

Opłaty

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21 złotych
  2. Pozostałe zaświadczenia 17 złotych
  3. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 złotych

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych wskazane w decyzjach podatkowych, u inkasentów (sołtysów) lub na konto podatkowe Urzędu Gminy Manowo:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 39 8581 1014 2005 2000 0116 0014

 

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 12.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Stawka podatku rolnego stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2020 rok została ustalona na kwotę 146,15 zł za 1 ha gruntów rolnych a 292,30 zł za 1 ha pozostałych gruntów.

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Manowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ulgi ustawowe:

  1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969).

           Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

  1. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
  2. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:

            ¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
            ¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
           Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

A.  Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B.  Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG
C.  Podatek rolny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
D.  W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E.   Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku