herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

Podatki i opłaty lokalne

Komórka organizacyjna

Referat Finansów i Budżetu.

Osoba do kontaktu

Inspektor, ds. wymiaru podatków - piętro, pokój nr 12, tel. 94 318 25 27, e-mail: podatki@manowo.pl

Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł.
 2. Za wydanie innych zaświadczeń - 17,00 zł.

Uwaga!
Wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz wnioski o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego są zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

 Sekretariat Urzędu Gminy Manowo, pokój nr 2.

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zaświadczenie wydaję się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
 2. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:

  1. stwierdzenia niezalegania w podatkach,

  2. stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych,

  3. wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

  4. stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego,

  5. uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego,

  6. innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.

 3. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu do którego kierowane jest żądanie.