herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek - Dokument w wordzieDruk wniosku do pobrania
 

Komórka organizacyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Osoba do kontaktu
PodInspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, pok. nr 17, tel. 94 318 32 70, 502 339 402 , e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian.

Podstawa prawna

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2016 r. poz. 778

- Ustawa o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147

Tryb odwoławczy

Protest lub zarzut do Rady Gminy w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu.