herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Sprawy oświatowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

Informacje ogólne

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uwagi:

O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Manowo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Manowo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust.11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki
Wysokość dofinansowania

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 

do 8 081 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Do wniosku pracodawca załącza m.in.:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy
 3. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 5. kopia dyplomu lub świadectwa  albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie rzygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 6. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności ,
 7. kopie dokumentów potwierdzających status prawny w przypadku spółek,
 8. kopie wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 9.  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,
 11. w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

 

Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.

 

Pobierz:

Dokument w wordzieZawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Dokument w wordzieWniosek o dofinansowanie kosztów  kształcenia

Dokument w exceluFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokument w wordzieOswiadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds.  oświaty i kultury fizycznej, pokój nr 7, tel.: 94 318 31 52, e-mail: oswiata@manowo.pll

Opłaty

Zgodnie z art. 2.1 ustawy o opłacie skarbowej, czynności związane z nauką, zatrudnieniem i wynagrodzeniem za pracę nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zgodnie z KPA załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo – pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek – piątek , w godz. 7.15-15.15

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art.122;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE( nr 1407/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.