herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia (art. 70 pasc)

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion).
  2. Do wglądu:
    • dokumenty tożsamości obojga rodziców.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Opłaty można dokonać w kasie UG, pok. nr 6 lub przelewem na konto: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

Termin i sposób załatwienia

Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. 7.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).