herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Nadanie dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Dokument w wordzieWniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  • ważne dowód osobisty  – do wglądu

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska nastepuje po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. 7.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

Podstawa prawna

Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki następuje w drodze decyzji, od której odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 90 k.r.o. jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki.  

Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego zgoda.
Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.