herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

I. Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego

1. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

3. Dowody (przede wszystkim dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany.

4. Pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

5. Oświadczenie o wyborze nazwiska w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci.

II. Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego

1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.

2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.

3. Dowody (przede wszystkim dokumenty ) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

4. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku odtworzenia treści aktu zgonu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia: zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.

Decyzja odmawiająca odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Termin załatwienia: niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. 7.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego

2. Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

6. §10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmawiającej odtworzenia aktu służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Manowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego podanie zostało złożone. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

3. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Druki do pobrania: