herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dokument w wordzieWniosek o przyjęcie oświadczenia.
  2. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
  3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód do wglądu.
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

11,00 zł. – opłata skarbowa za przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Oświadczenie składane jest w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Przyjęcie oświadczenia dokumentuje się w formie protokołu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie o decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.