herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
  3. Do wglądu:
  •  dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
  •  dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu zgonu,

- pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

 Opłacie skarbowej podlega:

- kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

- pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Manowo - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001   lub w kasie Urzędu Gminy Manowo, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Manowie przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.
Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.
W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Właściwość urzędu stanu cywilnego
Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.