herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

  1. Dokument w wordzieWniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  2. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
  3. ważny dowód osobisty – do wglądu,
  4. dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

38 zł – opłata skarbowaza wydanie zaświadczenia

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo - 

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

1. Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3. Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.

2. Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.

3. Osoba uprawniona może upoważnić inną osobę jedynie do odebrania zaświadczenia.

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.