herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wydawanie zaświadczeń dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) podanie

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny:

c) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:

a) podanie,

b) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

a) podanie,

b) dokument tożsamości pełnomocnika: dowód osobisty lub paszport

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) podanie,

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:

a) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł.

b) zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia:

1. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

2. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Termin załatwienia:

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Manowie) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 133 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

3. Art. 33, art. 35, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Manowie,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

2. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.