herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi - tzw. ślub konkordatowy

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): dowody osobiste lub paszporty.

2. Pisemne zapewnienie nupturientów, że „nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa - dotyczy niepełnoletniej kobiety, która ukończyła 16 lat).

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Dokument o zdolności prawnej, powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko

- datę i miejsce urodzenia

- imiona i nazwiska rodowe rodziców

- miejsce zamieszkania

- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)

- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca.

Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych konieczna jest obecność tłumacza.

Złozone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

- zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,

- pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłacie skarbowej podlega:

- sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa – więcej w informacjach dodatkowych).

Jeżeli ślub odbędzie sie na terenie gminy Manowo zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo - 

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia do Systemu Rejestrów Państwowych aktów urodzenia narzeczonych prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczy z urzędem (w szczególności dotyczy to osób urodzonych poza gmina Manowo).

Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. nr 7.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-82, 86, 87-89, 91 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Art. 1 § 2, art. 3-6, art. 8, art. 9 § 2, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Art. 35, art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

6. Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r.

7. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

2. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

Oświadczenie o nazwisku

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna). Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie nie złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci, będa one nosić nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.