herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. gdy rodzice są małżeństwem: dowody osobiste rodziców,
  2. gdy matka jest panną: dowód osobisty matki.
  3. gdy matka jest rozwiedziona: dowód osobisty matki,
  4. gdy matka jest wdową: dowód osobisty matki,
  5. Pełnomocnictwo - w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika
  6. Oświadczenie o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez pełnomocnika) - treść oświadczenia może być zawarta w udzielonym pełnomocnictwie.

Uwaga: Jeżeli akt małżeństwa rodziców dziecka został sporządzony poza USC Manowo czas rejestracji urodzenia może przedłużyc się o czas niezbędny na przeniesienie aktu małżeństwa do Rejestru Stanu Cywilnego przez USC, w którym został on sporządzony.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie.

Osoby do kontaktu

Edyta Nowak (Kierownik USC) – pok. nr 7 tel. 943183148, e-mail: e.nowak@manowo.pl

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

-sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

-pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

-kolejny odpis aktu urodzenia dziecka - skrócony 22 zł., zupełny 33 zł.

-pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli zostało udzielone - 17 zł. (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić  na konto Urzędu Gminy Manowo -

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie
Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Manowie, Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pok. 7.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

5. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia kieruje się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Manowie. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego własciwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL.

10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

11. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Nadanie dziecku imienia:

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.

W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku matki dziecka: ważny dowód osobisty – do wglądu

- w przypadku ojca dziecka: ważny dowód osobisty - do wglądu.

 Więcej w karcie dotyczącej uznania ojcostwa