herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wodociągi, kanalizacja i drogi

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci (może być złożony na druku lub napisany odręcznie)
 • 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją działki, do której mają być wykonane przyłącza oraz sieciami od których mają być te podłączenia wykonane
 • Dokument stwierdzający tytuł prawa do korzystania nieruchomości (działki)
 • Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub ksero pozwolenia na budowę.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa

Osoba do kontaktu
PodInspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, pok. nr 17, tel. 94 318 32 70, 502 339 402 , e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl

Opłaty

Zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu, pokój nr 2.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).
 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta  Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY

 1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług w następujących przypadkach:

  1. zużyta woda do celów produkcyjnych i/lub technicznych, jako surowca nie tworzącego ścieki,

  2. gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,

  3. gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.

 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1. zostanie uwzględniony jeżeli, - dostarczanie wody do bezpowrotnie zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane w dokumentacji projektowej przez odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa, oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej.

 3. Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany:

  1. jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym,

  2. jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

 4. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego jako wodomierz główny w układzie równoległym do wodomierza głównego oraz jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione z przedstawicielem wodociągowo – kanalizacyjnym Urzędu Gminy w Manowie oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 5. Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług w sprawie odliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, w rozumieniu ilości odprowadzanych ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje informację techniczną.

 6. W celu uzyskania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i montażu dodatkowych wodomierzy osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje dokumentację projektową przyłączy wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych z uwzględnieniem montażu dodatkowych wodomierzy, a odbiorca usług opracowuje uproszczoną dokumentację projektową montażu dodatkowych wodomierzy.

 7. W przypadku budynków mieszkalnych uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków jest możliwe po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji po wykonawczej do montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

 8. Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z zaopiniowaną dokumentacją projektową lub dokumentacją po wykonawczą.

 9. W przypadku zamontowania dodatkowego wodomierza głównego w układzie równoległym zabudowa zestawu wodomierzowego podlega odbiorowi.

 10. Dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym stanowi własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, natomiast dodatkowy wodomierz instalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy usług.

 11. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla:

  1. dodatkowych wodomierzy głównych w układzie równoległym – należy do przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,

  2. dodatkowych wodomierzy instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej – należy do odbiorcy usług.

 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zakłada plomby na zestawie wodomierzowym wodomierza dodatkowego.

 13. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.

 14. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w okresach rozliczeniowych określonych w umowie.

 15. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości odprowadzonych ścieków.

 16. Za rozliczenie wskazań dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłaty (abonament).