herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Zarządzanie kryzysowe, obronność i OC

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Dokument w wordzieWniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
  2. Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki,
  3. Ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie przepisów szczególnych, określonych w ww. rozporządzeniu – w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,
  4. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba,

Oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej .

Osoba do kontaktu:

Inspektor - Halina Śliwa – pok. nr 4 tel. 943183151; 502 372 715,  e-mail: h.sliwa@manowo.pl

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, w godz. 7:30 – 15:00 w  pokoju nr 4.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

  (Dz.U.2016.1534 z późn. zm.).
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. 

  zm.).
- Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz.U.2011.64.333).

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna wójta właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu lub zamieszkania żołnierza albo jego pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.