herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

Zarządzanie kryzysowe, obronność i OC

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego wraz z załącznikami tj. :
 

 1. Zaświadczenie o okresie odbytych przez żołnierza ćwiczeń wojskowych , wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej , w dniu zwolnienia żołnierza lub po dniu jego zwolnienia.
  W zaświadczeniu powinien być podany stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.

 2. Zaświadczenie o kwocie utraconego dziennego odpowiednio wynagrodzenia lub dochodu z prowadzonej działalności.
  Zaświadczenie wydaje odpowiednio :
     * pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
     * naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
     * wójt - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Uwaga : Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego winien zostać złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych .

Do pobrania: Dokument w wordzieWzór formularza wniosku żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego

                   Dokument w wordzieWzór zaświadczenia  o utraconym wynagrodzeniu pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej .

Osoba do kontaktu

Inspektor - Halina Śliwa – pok. nr 4 tel. 943183151 e-mail: h.sliwa@manowo.pl

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2, pokój nr 4/sekretariat p. nr 2.

Podstawa prawna

 •  ustawa  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2015.827 z późn. zm.).
 •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.).
 •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego      żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.2015.1520).
   

Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe , z wyjątkiem trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie rekompensujące stanowi odpowiednio kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego lub dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych , z zastrzeżeniem , że kwota dziennego świadczenia nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.