herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zezwolenie na przeprowadzenie zgromadzenia publicznego

Zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

  • Formularz wniosku
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Aktualny wypis z rejestru sądowego.
  • Statut stowarzyszenia (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej po raz pierwszy lub zmian w statucie)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego otwarcie rachunku bankowego na potrzeby zbiórki.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa w sprawie o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wynosi 82 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -  Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Organizator zbiórki publicznej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zbiórki, jest zobowiązany wystąpić do Wójta Gminy Manowo
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Rozstrzygnięcia w sprawach o zbiórki publiczne zapada w formie decyzji administracyjnej. Organ na wydanie decyzji ma 1 miesiąc.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn.zm, dalej „Ustawa”).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie”),Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U z 2010r Nr 46, poz. 275 z późn. zm., dalej „Kodeks wykroczeń”).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wójta dotyczącej przeprowadzenia imprezy masowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

ZBIÓRKA PUBLICZNA
To wszelkie publiczne zbieranie ofiar (wszelkie dobrowolne świadczenie) w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel. Za zbiórkę publiczną mogą więc zostać uznane wszelkiego rodzaju apele o składanie dobrowolnych datków na rzecz wskazanych w apelu podmiotów, skierowanie do bliżej nieokreślonych adresatów.
CEL ZBIÓRKI
Musi być ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę i spełniać łącznie następujące warunki:
· godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy, np. remont zabytku kultury, budowa szpitala itp.,
· zgodny z prawem, np. kodeks wykroczeń penalizuje organizowanie zbiórek na opłacenie grzywny osoby skazanej,
· zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
Zabrania się organizowania zbiórek publicznych w interesie osobistym.
SPOSOBY OGŁASZANIA ZBIÓREK
Zbiórki publiczne (wszelkie apele o datki skierowane do szerokiego kręgu odbiorców) mogą być ogłaszane:
- na łamach dzienników i czasopism,
- na antenie radiowej/telewizyjnej (również w Telegazecie),
- w Internecie,
- na plakatach,
- przez rozdawanie ulotek.
MIEJSCE PRZEPROWADZANIA
a) na wolnym powietrzu,
b) wewnątrz pomieszczeń,
c) w obiektach publicznych,
d) w obiektach prywatnych za zgodą właścicieli tych obiektów,
e) za pozwoleniem organu wydającego zezwolenie „w szczególnie uzasadnionych przy­padkach”:
- w urzędach administracji publicznej,