herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Wymagane dokumenty

 1. Wnioski na  formularzach dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy - Dokument w wordzieWniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznegoDokument w pdfWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowyDokument w pdfOpłaty skarbowe.
 2. 2 egz. aktualnej kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych obejmującej obszar w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej jednak niż 50 m - w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowej również 1:2000
 3. 1 egz. kopii aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych - w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowej również 1:2000 – z oznaczonym terenem inwestycji oraz ww. obszarem oddziaływania inwestycji oraz z naniesionym wstępnym projektem zagospodarowania, określającym w sposób graficzny dane zawarte w I rozdziale niniejszego wniosku - funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. za decyzję o warunkach zabudowy nie związaną z zabudową mieszkaniową oraz za decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego,
 5. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.,
 6. umowa na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy inwestorem a gestorem sieci ewentualnie zapewnienie podłączenia lub techniczne warunki przyłączenia i uzbrojenia terenu inwestycji wydane przez gestora sieci,
 7. dla wniosku dotyczącego nowej zabudowy zagrodowej, należy dołączyć dokumenty z których wynika, że rolnik dysponuje gruntem (własnym lub własnym i dzierżawionym) o powierzchni min. 11,52 ha,
 8. decyzję uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięć usytuowanych na terenach „NATURA 2000”.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Osoba do kontaktu
PodInspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, pok. nr 17, tel. 94 318 32 70, 502 339 402 , e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł za decyzję o warunkach zabudowy niezwiązaną z zabudową mieszkaniową oraz za decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Termin i sposób załatwienia

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek, w godzinach 7.15 – 15.15

Decyzja o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinna być wydana  w terminie: nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2016 r. poz. 778

- Ustawa o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Na podstawie Dziennik Ustaw Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

 • W przypadku braku planu miejscowego, ustalenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy wymaga:
 1. zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych;
 2. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 3. zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ma charakter tymczasowy, jednorazowy i nie trwa dłużej niż rok.
 • Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy:
 1. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 2. roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę;
 3. tymczasowa, jednorazowa i nie trwająca dłużej niż rok zmiana sposobu zagospodarowania terenu, nie wymagająca pozwolenia na budowę.
 •  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
 1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 4. teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu poprzednich planów;
 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 • Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek zainteresowanego.
 • Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielom lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 • Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku  z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy terenu.
 • Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana, do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami takiego postępowania są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. Opłata skarbowa za przeniesienie – 56 zł.
 • Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdza jej wygaśnięcie:
 1. jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
 2. jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a uprzednio nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
 • Mapę zasadniczą (miejsce zakupu mapy: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin), 
 • Pozwolenie na budowę wydaje Starosta Powiatowy w Koszalinie,  ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.