herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek Dokument w pdf"Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy " - (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonania czynności wymeldowania
  2.  Do wglądu:

              - dowód osobisty lub paszport

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl
Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

Opłaty

17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo płatne na konto Urzędu Gminy Manowo na nr konta bankowego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowanie następuje niezwłocznie.
Forma załatwienia sprawy:
Zarejestrowanie zgłoszenia powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w Rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo - Ewidencja Ludności, parter pokój nr 8C.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2017 r. poz.657).
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2016,poz. 1827 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1257).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411 ).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgłoszenie powrotu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione, obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.