herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta Gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie poprzez złożenie wypełnionego wniosku ( druk do pobrania w Ewidencji ludności pok. nr 8C, lub na stronie internetowej: www.bip.manowo.pl, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu).
Do zgłoszenia zawiadomienia należy dołączyć zdjęcie ( w celu wydania identyfikatora).

Załącznik do karty usług:
- Dokument w wordzieZawiadomienie o zgromadzeniu

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: 7.15-15.00 ( pn.-pt.).

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie  zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dniu przed planowaną datą zgromadzenia.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 14 ustawy organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy
zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13,
c) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art.26a.
Zgodnie z art.20 ustawy rozwiązanie zgromadzenia na podstawie ust.1 następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia.
Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje je organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP na stronie podmiotowej organu gminy.
- W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu
drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji organizator może przekazać zawiadomienie na konto do przyjmowania zgłoszeń dotyczących organizowania zgromadzeń w trybie uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego na adres skrzynki: wczk@szczecin.uw.gov.pl lub telefonicznie/faxem na numer 91 4338522  lub tel. 91 4303342.

e-mail:  ewlu@manowo.pl
lub fax: 94 3183289   
tel. 94 3183147.

Zakres świadczonej usługi

Przyjęcie przez Wójta Gminy zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przez organizatora.

 

Podstawa prawna

Ustawa - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.z 2017 poz.579 ).

Tryb odwoławczy

  1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy (Sądu Okręgowego w Koszalinie) w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
  2. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.
  3. W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia organizatorowi przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
  4. W przypadku rozwiązania zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy gdy jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi lub narusza przepisy niniejszej ustawy organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania tego zgromadzenia z tym, że sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, natomiast na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego.