herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1.  Wypełniony wniosek – druk do pobrania w pok. nr 8C lub na stronie www.bip.manowo.pl.
  2.  Do wglądu:

                • dowód osobisty lub paszport.
                • Dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia, oryginał tytułu prawnego do lokalu lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, pokwitowanie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia .
W przypadku, gdy nie można złożyć lub odebrać zaświadczenia osobiście czynności tej można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie , o której mowa w art.33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.z.U. z 2017 poz.1257 tj., po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

- Załączniki do karty usług:


Dokument w wordzieWniosek o wydanie zaświadczenia 

Dokument w wordzieWniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności 

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Godz. przyjęć interesantów 7.15-14.45

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Opłaty

17 zł - za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Manowo na nr konta bankowego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001
W przypadku zwolnienia z opłaty na podstawie ustawy o opłacie skarbowej należy wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni.

Forma załatwienia sprawy:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.657 ),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.