herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o rewitalizacji.

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Wymagane dokumenty

1. Dokument w wordzie WniosekDokument w pdfOpłaty skarbowe.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Osoba do kontaktu
PodInspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, pok. nr 17, tel. 94 318 32 70, 502 339 402 , e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) za wydanie zaświadczenia 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.15 – 15.15

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2016 r. poz. 778

- Ustawa o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.