herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek - Dokument w wordzie Druk do pobrania.
  2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.
  3. Wypis z rejestru gruntów.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Osoba do kontaktu
PodInspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa, pok. nr 17, tel. 94 318 32 70, 502 339 402 , e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl

Opłaty

Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1g Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późniejszymi zmianami).

Termin i sposób załatwienia

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - piątek, w godzinach 7.15 – 15.15

Postanowienie dotyczące projektu podziału działki wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2016 r. poz. 778

- Ustawa o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia.