Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Manowo

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Urząd Stanu Cywilnego
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Ochrona środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarka komunalna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Sprawy oświatowe
Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia (art. 70 pasc) Urząd Stanu Cywilnego
Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy Nieruchomości, dzierżawa
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Nadanie dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego
Nadawanie numeracji porządkowej Nieruchomości, dzierżawa
Najem lokalu mieszkalnego (socjalnego) Mieszkania
Objęcie leczeniem odwykowym Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Opłata miejscowa Podatki i opłaty lokalne
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy Nieruchomości, dzierżawa
Podatek leśny od osób fizycznych Podatki i opłaty lokalne
Podatek leśny od osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Podatek od środków transportu Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny od osób fizycznych Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny od osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Ochrona środowiska
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Prawo pierwokupu Nieruchomości, dzierżawa
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nieruchomości, dzierżawa
Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP/ odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców Mieszkania
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Ogólne sprawy urzędowe
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Działalność gospodarcza
Ujęcie w stałym obwodzie głosowania Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Uznanie ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu / separacji / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego należącego do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej Urząd Stanu Cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Użyczenie nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ochrona środowiska
Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną Ochrona środowiska
Wniosek o podział nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o sporządzenie MPZP Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji inwestycji celu publicznego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP oraz o rewitalizacji Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wynajem Sali Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi Agroturystyka, imprezy masowe
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Manowo Gospodarka komunalna
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub zaświadczenia z akt stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wymeldowanie z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców Podatki i opłaty lokalne
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi - tzw. ślub konkordatowy Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego - Ślub cywilny Urząd Stanu Cywilnego
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Manowo w drodze bezprzetargowej Nieruchomości, dzierżawa
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów Nieruchomości, dzierżawa
Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Placówka Wsparcia Dziennego
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Agroturystyka, imprezy masowe
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Koncesje alkoholowe
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Ochrona środowiska
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Gospodarka komunalna
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków Ochrona środowiska
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Ochrona środowiska
Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatki i opłaty lokalne
Łączne zobowiązanie podatkowe Podatki i opłaty lokalne