herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Dopisanie do spisu wyborców

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Dokument w wordzieWniosek o dopisanie do spisu wyborców

UWAGA!
Do wniosku należy załączyć skan dowodu osobistego.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

 

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo - Ewidencja Ludności, parter pokój nr 8C.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 554 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r.-Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 388 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa dotyczy osób uprawnionych do głosowania w wyborach, które chcą wziąć udział w głosowania w obwodzie wyborczym innym niż właściwy ze względu na miejsce zameldowania. W szczególności są to:

1) Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a chcą wziąć udział w głosowania w miejscu pobytu czasowego (bez pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania).

2) Osoby nigdzie niezamieszkałe przebywające na obszarze gminy, w obwodzie której chcą wziąć udział w głosowaniu.

3) Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową lub odbywający ćwiczenia bądź przeszkolenie wojskowe jak również junacy odbywający służbę poza miejscem zamieszkania, a zamierzający wziąć udział w głosowaniu są dopisywani do spisu wyborców po złożeniu przez nich wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie znajdującym się w miejscowości, w której odbywają służbę.

4) Usługa ta dotyczy również policjantów z jednostek skoszarowanych.