herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
( lub druk do pobrania w Ewidencji ludności, pok. nr 8C.)
- dowód uiszczenia opłaty.

Druki do pobrania:

Wniosek o udostepnienie dokumentacji z dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Godz. przyjęć interesantów 7.15-15.00

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

 

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31.00 zł, którą należy wnieść na podane poniżej konto:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie: 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001
OBSŁUGA KASOWA  pok. Nr 6 - z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie informacji o danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych”.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Natomiast w przypadku decyzji administracyjnej – miesiąc.
Wnosząc o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru dowodów osobistych należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w rejestrze danych oraz wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz.391 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.