herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

- Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru  zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL”. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem  elektronicznym bądź profilem zaufanym). Dane te są przekazywane, w ależności
od żądania  wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu.
środków komunikacji elektronicznej,
- Dokument  stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo  powinno być  udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do
protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.            
- Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego:
  a) w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy    prawa  materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania  udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku,
  b) w przypadku  powoływania  się  na  interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom  i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób,  których dane dotyczą. W takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych Wójt Gminy Manowo wydaje decyzję administracyjną  o odmowie udostępnienia tych danych ) .             
- W  przypadku, gdy wnioskodawca  działa  przez  pełnomocnika,  potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  
- W sprawach, w których wnioskodawca wykazuje interes faktyczny w otrzymaniu danych dodatkowo potwierdzeenie wpłaty opłaty skarbowej, dokonane na rachunek bankowy.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

 

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy 1 osoby) z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł.
     
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającemu dane z zaznaczeniem „ opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ”.

Opłata skarbowa
a) za udzielone pełnomocnictwo - 17 zł. jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument  stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłatę za decyzję lub pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Manowo z dopiskiem opłata skarbowa.
Konto bankowe: BBS Darłowo 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Forma załatwienia sprawy:

Pisemna informacja zawierajaca żądane dane. Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2016.922),
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z  2017.657 ),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2017.1257),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2016.1827 t.j.), 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ( Dz.U. z 2015.1388 ),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody a udostępnienie danych po uzyskaniu interesu faktycznego ( Dz.U. z 2016.836 tj.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.