herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druk do pobrania w Ewidencji ludności pok. nr 8C,  www.bip.manowo.pl)
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport,
- fotografia

Załączniki do karty usług:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- Informacja do wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego,
- Informacja dotycząca zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: e.jazdzyk@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 -15.00.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

    Wydanie dowodu osobistego

- 30 dni od dnia złożenia wniosku

- ponad 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r, o  dowodach osobistych (t.j. Dz. U. .z 2017 r., poz.1464 ),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postepowania w sprawach dowodów osobistych , ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( t.j. Dz.U z 2015 poz. 212 ze zm..).
3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.