herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

 1. "Zgłoszenie pobytu stałego"  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka), wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania
 2.  Do wglądu:

                   • Ważny dowód osobisty lub paszport   
                   • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
                   • wypis z księgi wieczystej,
                   • umowa cywilno-prawna ,
                   • decyzja administracyjna,
                   • orzeczenie sądu,
                   • inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
                   • w przypadku nowo wybudowanego budynku – pozwolenie na użytkowanie wydane przez Państwowy Inspektorat          Nadzoru Budowlanego,
                   • czytelne podpisy wraz z datami osób meldujących się złożone na formularzach meldunkowych,
                   • w przypadku, gdy nie można dokonać zameldowania osobiście czynności tej można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA ( Dz.U. z 2017 r. poz.1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 1.  ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl -usługa dostępna tylko w przypadku posiadanie podpisu kwalifikowanego.
- Dokument w pdfformularz zgłoszenia pobytu stałego,
- Dokument w pdfformularz zgłoszenia pobytu czasowego.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osoby do kontaktu:

Inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 8C, tel. 94 318 31 47 e-mail: ewlu@manowo.pl

Godziny przyjęć klientów: pn.- pt. 7.15 - 15.00.

Opłaty

Nie podlega opłacie.
17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo płatne na konto Urzędu Gminy Manowo na nr konta bankowego: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

Termin i sposób załatwienia

Zameldowanie następuje niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy
Zarejestrowanie zameldowania w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Manowo - Ewidencja Ludności, parter pokój nr 8C.
Telefon: 94 3183147
Godziny przyjęć klientów: 7.15-15.00 ( pn.-pt.)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.657 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2016 r. poz.1827 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2411 z póź. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U. .z 2016. , poz. 1990).

 

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" lub’ Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu.
 2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności  osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu , która musi okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia), wydane przez organ nadzoru budowlanego.    
 4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu wspólnego pobytu.