herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Koncesje alkoholowe

Wymagane dokumenty

  1.  Dokument w wordzieWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Zgodę organizatora imprezy.
  3. Kopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy.

Osoba do kontaktu
Inspektor, pokój nr 4, tel.94 318 31 51, e-mail: radagminy@manowo.pl

Opłaty

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na konto Urzędu Gminy w Manowie przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
(na podst. art. 181, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. (Dz.U. z 2019  r. poz. 2277 ze zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy Manowo:  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie  NR: 34 8581 1014 2005 2000 0116 0007

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Manowo, pokój nr 2.

Podstawa prawna

(art. 181 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tj. (Dz.U. z 2019  r. poz. 2277 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Manowo po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia, na które służy zażalenie.
  2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

                a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
                b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
                c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

  1. O wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ubiegać mogą się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
  2. Pozostałe zasady i warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych przepisach prawa. Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawarte są w uchwale Rady Gminy Manowo Dokument w pdf XLII/306/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania.