herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Koncesje alkoholowe

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.   Dokument w wordziePobierz wniosek.                            
 2. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm. i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, terenu, obiektu.
 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (w przypadku gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy.

Osoba do kontaktu
Inspektor, pokój nr 4, tel.94 318 31 51, e-mail: radagminy@manowo.pl

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

 1. 525 zł za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 2. 525 zł za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 3. 2100 zł za każdy rok objęty zezwoleniem na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

(art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (Dz.U. z 2019  r. poz. 2277 ze zm.).
W przypadku, gdy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa – opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa ) – opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 18 % – opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (Dz.U. z 2019  r. poz. 2277 ze zm.).

Opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Manowo w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Nr rachunku Urzędu Gminy Manowo:  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie  NR: 34 8581 1014 2005 2000 0116 0007

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Na podst. art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - (Dz.U. z 2019  r. poz. 2277 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Manowo po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

              a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
              b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
              c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązani są do złożenia w terminie do 31 stycznia Dokument w wordziepisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.  ( art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ).

 

 1. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego) – art. 21 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .
 2. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn niedopełnienia w terminach obowiązku:
 • złożenia oświadczenia(art.111 ust.4) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2
 • dokonanie opłaty w określonej wysokości (art. 111 ust.2 i 5) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6-u miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
 1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 2. Pozostałe zasady i warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych przepisach prawa. Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawarte są w uchwale Rady Gminy Manowo Nr Dokument w pdfXLII/306/2018 z dnia 3.08.2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania.