herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Mieszkania

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek - Dokument w wordzie Druk do pobrania

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Inspektor do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:

  •  koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
  •  koszty wydzielenia geodezyjnego,
  •  koszty sporządzenia aktu notarialnego,
  •  koszty sądowe,

oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach).

Termin i sposób załatwienia

Z chwilą otrzymania wniosku Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami  przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

  1.  Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
  2.  Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale Nr XLI/233/1998  Rady Gminy Manowo z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali lub ich części będących mieniem gminy.
  3.  Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.
  4.  Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa § 11 i 14 ww. uchwały Rady Gminy Manowo.