herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nieruchomości, dzierżawa

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek  - Dokument w wordziepobierz druk
  2.  Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
  3.  Odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
  4.  Aktualny wypis z rejestru gruntów.

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Osoba do kontaktu
Główny specjalista ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami - I piętro, pokój nr 17, tel. 94 318-32-70, email: grunty@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa na wniosek - 10 zł. na podst. Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) - cz. I pkt 53 załacznika do ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo -  Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie nr 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, pok. nr 6.

Termin i sposób załatwienia

  1.  Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
  2.  Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
  3.  W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój nr 2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. , Nr 120, poz. 1299), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 1997 r., Nr 157, poz. 1037).  

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo.