herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty

1. Dokument w wordziewniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (gdy sporządzenie raportu może być wymagane) w 4 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych lub raport (gdy inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) w 4 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej działki z zaznaczeniem granic przewidzianego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczeniem granic przewidzianego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisu z rejestru gruntów. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

5. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 kpa.

 

Komórka organizacyjna

Urzad Gminy Manowo:    Inspektor ds. Ochrony Środowiska, pok. nr 18

Godziny pracy:               Poniedziałek – piątek:    715 – 1515

Kontakt:                         tel. 94 318 32 21, 501 384 354 ,  e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl

Opłaty

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000), 205 zł. Płatne na konto Urzędu  Gminy Manowo Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Oddział w Będzinie

                                                      Nr: 02 8581 1014 2005 2000 0116 0001

 Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 3 miesięcy od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dłuższym.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z poźn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.Decyzja środowiskowa będzie poprzedzać wydanie zezwoleń niezbędnych przed rozpoczęciem inwestycji, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm. ) Wykaz tych decyzji zawiera art. 72 ust. 1 ustawy .

2.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

3.Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. W przypadkach określonych w art. 72  ust. 4 ustawy wniosek o pozwolenie na budowę może nastąpić w terminie 10 lat, jeżeli przedsięwzięcie przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji.