herbeBOI - Urząd Gminy Manowo

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w formie podania lub druku wniosku.

 Dokument w wordziePobierz druk

Zaświadczenia i dokumenty określone ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.  Nr 236 poz.  2008 z późn. zm. ).

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Manowo zawarto w Zarządzeniu Wójta Nr 40/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

Dokument w pdfPobierz zarządzenie

Komórka organizacyjna

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 18, tel.:  94 318 32 21, e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl

Opłaty

Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), płatna przelewem 107,00 zł. na konto Urzędu Gminy w Manowie.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.  Nr 236 poz. 2008 z późn. zm. ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy w Manowie.

Dodatkowe informacje, uwagi

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Manowo.